Tadeusz Mamok

Działalność edukacyjna

Z inicjatywy Tadeusza Mamoka, kierowana przez niego Firma – Nadleśnictwo Rudziniec, począwszy od roku 1999 aktywnie włączyła się w proces edukacji przyrodniczej społeczeństwa. W ramach tego przedsięwzięcia odbywa się wiele spotkań z młodzieżą, oraz innymi grupami społecznymi, tak z kraju jak i z zagranicy. Prowadzą je pracownicy nadleśnictwa, a także sam Nadleśniczy. Od 2002 roku stałą opieką patronacką objęto 22 szkoły podstawowe z terenu administracyjnego Nadleśnictwa w województwie Śląskim i Opolskim. W szkołach objętych patronatem organizuje się prelekcje oraz dydaktyczne wycieczki do lasu. Stałą współpracę nawiązano również z niektórymi szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz szkołami średnimi z Gliwic, Knurowa i Zabrza. Z myślą o zapotrzebowaniu społecznym staraniem Tadeusza Mamoka wybudowano cztery, bogato wyposażone, ścieżki przyrodniczo-leśne w Łączy (z wieżą widokową), Rachowicach, Centawie oraz w Lesie Dąbrowa na granicy Gminy Sośnicowice i Miasta Gliwice, z których wszyscy chętni mogą bezpłatnie korzystać.

Bierze udział w cyklicznych audycjach poświęconych przyrodzie w gliwickim Radiu „Plus”.

Ciekawą inicjatywą jest akcja sadzenia dębów przez nowożeńców w lasach Nadleśnictwa Rudziniec organizowana wspólnie z „Dziennikiem Zachodnim”, Fundacją Aeris Futuro oraz firmą Vattenfall. Cyklicznie odbywają się akcje sadzenia rudzinieckich lasów, m. in. przez pracowników Huty Łabędy, KWK Knurów, KWK Sośnica, czy GM Opel.

Dużą popularność wśród najmłodszych zyskały corocznie organizowane wiosenne konkursy plastyczne.

 

 

Szczególne osiągnięcia gospodarcze

  • jako pierwszy w kraju, już w marcu 1990 roku, rozpoczął proces prywatyzacji prac leśnych,
  • dzięki jego szczególnemu zaangażowaniu - uprzątnięcie i zagospodarowanie wielkiego pożarzyska z 1992 r. na powierzchni ponad 2000 hektarów - zostało zakończone, mimo wielu problemów, już po 3 latach,
  • jest twórcą koncepcji nowatorskiego sposobu zagospodarowania, czyli odtworzenia lasu na pożarzysku. W uznaniu za te osiągnięcia został Laureatem Jorgowego Drzewa – prestiżowego śląskiego wyróżnienia. Realizacja tej koncepcji budzi uznanie w kręgach nie tylko zawodowych,
  • z jego inicjatywy wybudowano zbiorniki retencyjne z funkcją przeciwpożarową w miejscowościach Świbie, Łącza i Sierakowice, za co w 2005 r. otrzymał Odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Jest członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry.
  • pozyskał 11 mln zł ze środków unijnych na odbudowę dróg lokalnych i odtworzenie terenów leśnych zniszczonych przez tornado w 2008 roku, 3 mln zł ze środków pomocowych na budowę systemu retencji wodnej na terenach zagrożonych powodzią oraz środki unijne przeznaczone na uprzątnięcie niewybuchów i niewypałów z terenów leśnych nadleśnictwa.

 

Współpraca z wojskiem

Zielony mundur leśnika i żołnierza nie jest czystym przypadkiem. Leśnicy stale współpracują z wojskiem w dziedzinie obronności kraju. Kierowane przez Tadeusza Mamoka Nadleśnictwo Rudziniec ma ścisłe kontakty z wojskiem. Nigdy też nie zabrakło leśników na wojskowych świętach, bo wśród żołnierzy mają wielu przyjaciół. Zaangażowanie Tadeusza Mamoka w tę współpracę zostało uhonorowane przyznaniem mu Srebrnego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. W 2010 r. został awansowany do stopnia porucznika i wyróżniony Szablą Oficerską.

Systematycznie wspiera środowiska kombatanckie, inicjuje i współdziała przy wielu przedsięwzięciach, m. in. powstanie Pomnika Patriotycznego w Pyskowicach, Śląskiego Katynia – Polana Śmierci – w miejscowości Dąbrówka w gminie Wielowieś. W 2006 r. otrzymał Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

 

 

Współpraca z policją

Stała i ścisła współpraca leśników z policją wynika z faktu spoczywającego na nich obowiązku nadzoru nad ogromnym majątkiem narodowym, jakim są lasy. Wiąże się to z nakazem walki pracowników Lasów Państwowych z kradzieżami drewna i kłusownictwem.

Tadeusz Mamok, jako nadleśniczy, organizuje cykliczne szkolenia dla funkcjonariuszy policji w zakresie prawidłowości obrotu drewnem w gospodarce leśnej. Inicjuje i organizuje działania, w których uczestniczą strażnicy leśni i policjanci, ukierunkowane na przeciwdziałanie kradzieżom drewna, kłusownictwu oraz innym przestępstwom. Jego działania przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gliwic i powiatu zostają uhonorowane nadaniem mu w 2005 r. Brązowego Medalu „Za Zasługi Dla Policji”.

Jest aktywnym członkiem Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).